-->

Theme Layout

Fullwidth

Boxed or Wide or Framed

Wide

Theme Translation

Display Featured Slider

Featured Slider Styles

Display Trending Posts

4/trending/Game%20Maker%20%208.0

Dark or Light Style

Light

Follow

ใส่ Head Blog
ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่บล็อกแล้วเลือกที่ การออกแบบ

ขั้นตอนที่ 2. เลือกแก้ไขส่วนหัวขั้นตอนที่ 3. จะมี 2 ตัวเลือกคือจากคอมพิวเตอร์และจากเว็บ ถ้าคุณเลือกจากเว็บ ให้ใส่ URL รูปภาพ ลงไปในช่องแต่ถ้าคุณเลือกจากคอมพิวเตอร์จะมีขั้นตอนดังนี้


เลือก Choose... และเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์

You Might Also Like

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

หากบทความเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ^^

.